Studio Jan van Haasteren - Jan van Haasteren puzzels (2024)

Studio Jan van Haasteren - Jan van Haasteren puzzels (1)

De aanloop naar de studio

In 1980 werd de Olympische spelen (Sportsday) de allereerste puzzel die Jumbo uitgaf van Jan van Haasteren. De puzzel bleek een succes en al snel werd er nog een puzzel uitgebracht.

In de begin jaren was er nog geen vaste opzet voor de puzzelplaten. Jan tekende reclameposters voor andere opdrachtgevers en Jumbo koos daaruit waar ze een puzzel van wilde maken. Een jaar of 15 is dit zo doorgegaan en deze samenwerking beviel goed voor beide partijen.

Tot in 1995 bij Jumbo een behoefte was aan meer puzzels van Jan, het wachten op reclameposters voldeed niet meer. Jumbo werd specifiek voor puzzelplaten een van Jans commerciële opdrachtgevers.

Het merk Jan van Haasteren

In de volksmond wordt er gesproken over ‘De Jan van Haasteren-puzzels’ er worden ook steeds meer puzzels uitgegeven. Daarom komt er een officieel en herkenbaar logo. Het logo is een aantal keer aangepast en sinds 2014 wordt het logo niet alleen voor de puzzels gebruikt maar ook voor de merchandise en dergelijke.

Vanaf die tijd zien we ook de nu zo bekende ‘familieleden’ terugkomen in de puzzels. Op zijn 65e stopt Jan met ander werk en tekent alleen nog puzzelplaten voor Jumbo. Jan heeft een contract voor het leven, zolang Jan het kan tekent hij door. Jan tekent ongeveer 3 á 4 puzzelafbeeldingen per jaar

Studio Jan van Haasteren - Jan van Haasteren puzzels (2)
Studio Jan van Haasteren - Jan van Haasteren puzzels (3)

Fans

De Jan van Haasteren puzzels worden steeds populairder en er komen echte Jan van Haasteren puzzelfans. Omdat de vraag naar Jan van Haasteren puzzels groter wordt, gaat Saskia, de dochter van Jan de vergrote potloodtekeningen maken zodat Jan weer door kan met een nieuwe schets.

Vader en dochter verstoppen grapjes voor elkaar in de puzzelplaten. In 2012 wordt de vraag naar Jan van Haasteren puzzels zo groot dat Jan en Saskia het tempo van de fans niet meer bij kunnen houden. Er wordt nagedacht over een Studio met meerdere tekenaars.

'Laat mij maar tekenen!'

Studio Jan van Haasteren - Jan van Haasteren puzzels (4)

Tekenaars Studio Jan van Haasteren

Jan stelde voor om Rob Derks en Dick Heins te benaderen om als tekenaar te komen werken bij Studio Jan van Haasteren. Jan kende Rob en Dick van eerdere ontmoetingen en workshops, de heren hadden een goede indruk achterlaten. Na geslaagde testtekeningen werden Rob Derks en Dick Heins toegevoegd aan het tekenteam en was Studio Jan van Haasteren in 2013 een feit.

Om de tekenaars enig houvast te geven voor het tekenen van een Jan van Haasteren puzzel werden herkenbare karakters en elementen toegevoegd. De nu zo bekende familieleden kun je daarom vanaf 2013 altijd terugvinden in de puzzels. Al wordt heel af en toe nog eens een familielid of bekend element per ongeluk vergeten te tekenen door de tekenaar.

In 2021 wordt Mars Gremmen aan het tekenteam toegevoegd en in 2022 komt Wilma van den Bosch de Studio versterken.

Jubileum

In 2023 is er wat te vieren want de mijlpaal van 10 jaar Studio Jan van Haasteren is bereikt en wordt groots gevierd.

Jan van Haasteren wordt door zijn goede vriend en kunstenaar Marius van Dokkum uitgenodigd om een expositie te houden in het Stadsmuseum Harderwijk. De expositie ‘Alle gekheid op en stukje’ werd 25 mei 2023 feestelijk geopend.

Daarnaast wordt er een heuse XXXL puzzel uitgebracht van 30200 stukjes. De puzzel bevat 10 puzzels van 3162 stukjes die samen een puzzel van 6 meter bij 1,80 meter vormen en 20 kilo weegt! Een van die puzzels was de nieuw getekende puzzel door Rob Derks genaamd ‘Jan van Haasteren Studio 10 Years’ die ook in 1000 stukjes is uitgebracht. Deze puzzel was ook de finale puzzel voor het NK Legpuzzelen.

Studio Jan van Haasteren

De studio is geen fysieke plek waar alle tekenaars samen komen om de puzzelplaten te tekenen.

Iedere tekenaar heeft zijn eigen werkplek, vaak is dit een ruimte in huis in de vorm van een ‘atelier’. Contact houden de tekenaars met elkaar via WhatsApp en e-mail. Elk kwartaal komen de tekenaars bij elkaar om de thema’s van de nieuwe puzzelplaten te bespreken en elkaar feedback te geven over de projecten. De thema’s en planning van de puzzels wordt door Jumbo bepaald, zij zijn de uitgever.

Saskia tekent niet meer mee maar is nog wel nauw betrokken bij de Studio om ervoor te zorgen dat de tekenaars de stijl van Jan zo dicht mogelijk benaderen. Ook is zij nauw betrokken bij diverse activiteiten rondom het merk Jan van Haasteren.

Studio Jan van Haasteren - Jan van Haasteren puzzels (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 6623

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.